Language focus Unit 16: Inventions

 • 1 Đánh giá

Phần "language focus" của unit 16 sẽ giúp bạn học ôn tập từ vựng và ngữ pháp theo chủ đề: Inventions (các phát minh), bao gồm ôn tập Thể bị động và cách viết các bước sản xuất. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

LANGUAGE FOCUS – UNIT 16: INVENTIONS

1. Change the sentences from the active into the passive. (Chuyển câu chủ động sang câu bị động.)

Giải:

 • a) The documents was typed (by Mrs. Quyen). (Các văn bản được đánh máy bởi bà Quyên.)
 • b) The computer was repaired (by Mr. Nhan). (Máy tính được sửa bởi ông Nhân.)
 • c) The picture was drawn (by Ba). (Bức tranh được vẽ bởi Ba.)
 • d) The lights were turned off (by Hoa). (Đèn được tắt bởi Hoa.)
 • e) The cake was baked (by Lan). (Bánh được nướng bởi Lan.)

2. Active or Passive? Use the correct form of the verbs in brackets to complete these sentences. (Hoàn thành câu bằng dạng đúng cùa động từ trong ngoặc ở dạng chủ động hay bị động.)

Giải:

 • a. The grand prize was awarded to Hoa Vinh Village team. (Giải nhất được trao cho làng Hoa Vinh)
 • b. Viet Nam won two gold medals on the first day of the Games. (Việt Nam thằng hai huy chương vàng trong ngày đầu của Thế vận hội.)
 • c. Last year Mrs. Jackson ran a small business around the corner. (Năm ngoái ông Jackson điều hành một công việc kinh doanh nhỏ ở ngã rẽ.)
 • d. The factory was run by Quang Vinh Ltd. before it was sold to a foreign firm. (Nhà máy được quản lý bởi công ty TNHH Quang Vinh trước khi được bán cho một công ty nước ngoài.)
 • e. Thanh Ha School was closed for two days last week due to a flood. (Trường Thanh Hà bị đóng cửa trong hia ngày vì lũ lụt.)

3. Put a question for each of the underlined phrases in the sentences below. (Đặt câu hỏi cho những từ in đậm trong những câu dưới đây.)

Giải:

 • a) The zipper was invented by W.L. Judson in 1893. (Dây kéo được phát minh bởi W.L. Judson năm 1893.)
  => What was invented by W.L. Judson in 1893. (Cái gì được sang chế ra bởi W.L. Judson vào năm 1893)
 • b) Maize was brought into Viet Nam by Phung Khac Khoan in the 16th century. (Ngô được đưa vào Việt Nam bởi Phùng Khắc Khoan vào thế kỷ 16.)
  => What was brought into Viet Nam by Phung Khac Khoan? When was it brought? (Cái gì được mang vào Việt Nam bởi Phùng Khắc Khoan? Nó được đem vào khi nào?)
 • c) The fountain pen was invented by Lewis Waterman in 1884. (Bút máy được phát minh bởi Lewis Waterman năm 1884.)
  => Who was the fountain pen invented by? When was it invented? (Ai đã phát minh ra bút máy? Nó được tạo ra khi nào?)
 • d) The ballpoint pen was invented in Hungary by brothers Lazio and Georg Biro in 1935. (Bút bi được phát minh ra ở Hungary bởi anh em nhà Lazio và Georg Biro năm 1935.)
  => Where was the ballpoint pen was invented in 1935 by brothers Lazio and George Biro? (Bút bi được phát minh bởi an hem nhà Lazio and George Biro ở đâu?)
 • e) Xerography is widely used in commerce and industry in copying machines. (Xerography được sử dụng rộng rãi trong thương mại và ngành công nghiệp máy copy.)
  => Where is Xerography widely used in commerce and industry? (Xerography được sử dụng rộng rãi ở ngành nào?)

4. Use the sequence markers first, then, next, after this and finally to describe how white rice is produced in the traditional way. The pictures and prompts will help you. (Dùng các từ nối theo trật tự thời gian first, then, next, after this và finally mô tả quy trình sản xuất gạo trắng theo kiểu truyền thống. Những bức tranh và gợi ý sẽ giúp bạn.)

Giải:

At first, the rice crop is harvested. Next, the rice plants are threshed. Then, the rice grains are separated from the husk and put into the mill to produce brown rice. After this, the bran is removed by the mortar. Finally, it is winnowed to produce white rice.

Dịch:

Đầu tiên, vụ lúa được thu hoạch. Tiếp theo, các cây lúa được nhổ. Sau đó, các hạt gạo được tách ra khỏi vỏ và đưa vào máy nghiền để sản xuất gạo nâu. Sau đó, cám được loại bỏ bằng vữa. Cuối cùng, được cho là bước sản xuất ra gạo trắng.


 • 1 lượt xem
Chủ đề liên quan