Language focus Unit 14: Wonders of the world

 • 1 Đánh giá

Phần "language focus" sẽ giúp bạn học ôn tập từ vựng và ngữ pháp đã học bao gồm thể bị động, câu hỏi gián tiếp với If và Whether, từ để hỏi với to+V và động từ đi kèm sau nó là to+V. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

LANGUAGE FOCUS – UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD

1. Complete the sentences. Use the passive form of the verbs in the box. (Hoàn thành những câu sau, dùng thể bị động của động từ cho trong khung.)

Giải:

 • a. Sydney opera House was completed in 1973. (Nhà hát Opera Sydney được hoàn thành vào năm 1973.)
 • b. The first and longest section of the Great Wall of China was constructed between 221 and 204 BC. (Phần đầu tiên và dài nhất của Vạn Lý Trường Thành được xây dựng từ năm 221 đến năm 204 trước công nguyên.)
 • c. The Eiffel Tower was designed by the French civil engineer Alexander Gustave Eiffel for the Paris World's Fair of 1889. (Tháp Eiffel được thiết kế bởi kỹ sư người Pháp Alexander Gustave Eiffel cho Hội chợ Thế giới Paris năm 1889.)
 • d. The Statue of Liberty was presented to the United States by France in 1876. (Tượng Nữ thần Tự do được Pháp trưng bày cho nước Mỹ vào năm 1876.)
 • e. The summit of Mount Everest was reached by two members of a British expedition and a Nepalese guide on May 29, 1953. (Đỉnh Everest đã được hai thành viên của đoàn thám hiểm Anh và một hướng dẫn viên của Nepal đạt đến vào ngày 29 tháng 5 năm 1953.)

2. Yesterday, Nga and Nhi talked about My Son, one of the World Cultural Heritages of Viet Nam, Report the questions Nhi asked Nga. (Hôm qua Nga và Nhi nói chuyện về Mỹ Sơn, một trong những di sản văn hoá thế giói của Việt Nam. Hây thuật lại những câu hỏi mà Nhi hỏi Nga.)

Giải:

 • a. Nhi asked Nga if/ whether she knew My Son. (Nhi hỏi Nga cô ấy biết Mỹ Sơn hay không.)
 • b. Nhi asked Nga if/ whether it was far from Ha Noi. (Nhi hỏi Nga nó có xa Hà Nội không.)
 • c. Nhi asked Nga if/ whether My Son was in Quang Nam province. (Nhi hỏi Nga Mỹ Sơn ở tỉnh Quảng Ngãi phải không.)
 • d. Nhi asked Nga if/ whether many people lived at My Son. (Nhi hỏi Nga có nhiều người sống ở Mỹ Sơn không.)
 • e. Nhi asked Nga if/ whether many tourists visited My Son every year. (Nhi hỏi Nga có nhiều du khách thăm Mỹ Sơn mỗi năm không.)
 • f. Nhi asked Nga if/ whether she wanted to visit My Son one day. (Nhi hỏi Nga cô ấy có muốn thăm Mỹ Sơn không.)

3. Nga answered Nhi’s questions. She then gave Nhi some additional information. Use the words to write about the information that Nga gave to Nhi. (Nga đã trả lời câu hỏi của Nhi sau đó cô ấy cung cấp thêm một số thông tin. Dùng từ cho sẵn viết về những thông tin mà Nga nói với Nhi.)

Giải:

 • a. Nga told Nhi how to go there. (Nga bảo Nhi đến đó.)
 • b. Nga showed Nhi where to set tickets. (Nga chỉ cho Nhi nơi đặt vé.)
 • c. Nga pointed out where to buy souvenirs. (Nga chỉ nơi mua đồ lưu niệm)
 • d. Nga advised Nhi how to go from My Son to Hoi An. (Nga khuyên Nhi làm sao đi từ Mỹ Sơn đến Hội An.)
 • e. Nga told Nhi what to do there during the visit. (Nga bảo Nhi làm những gì trong suốt chuyến đi.)

4. complete the passage. Use either the to-infinitive or the bare infinitive form of the verbs in brackets. (Hoàn thành đoạn văn dưới đây, dùng động từ trong ngoặc đơn ở dạng nguyên mẫu có “to” hoặc không “to”)

Giải:

Nhi and her parents are visiting Hoi An and My Son. They are staying at a hotel near Cua Dai. Early this morning, Nhi decided to go for a run. She left the hotel and started (1) to jog in the direction of Cua Dai beach. She thought she might (2) go along the beach three times before heading the hotel. Unfortunately, after 10 minutes dark clouds began (3) to gather and it started (4) to rain. Nhi tried (5) to reach a shelter, but within a few seconds she was completely wet. So she decided (6) to continue her run because she couldn't (7) become wetter!

Dịch:

Nhi và bố mẹ đi thăm Hội An và Mỹ Sơn. Họ đang ở tại một khách sạn gần Cửa Đại. Sáng sớm hôm nay, Nhi quyết định đi chạy. Cô ấy rời khỏi khách sạn và bắt đầu chạy bộ theo hướng bãi biển Cửa Đại. Cô nghĩ cô ấy có thể đi dọc bãi biển ba lần trước khi đi về khách sạn. Thật không may, sau 10 phút mây đen bắt đầu kéo đến và chuẩn bị mưa. Nhi cố gắng đến một nơi để trú, nhưng chỉ trong vài giây cô ấy đã bị ướt. Vì vậy, cô quyết định tiếp tục chạy bởi vì cô ấy không thể trở nên ướt hơn được nữa!


 • 6 lượt xem
Chủ đề liên quan