Language Focus Unit 12: A vacation abroad

 • 1 Đánh giá

Phần "language focus" của Unit 12 sẽ giúp bạn học ôn tập ngữ pháp về thì quá khứ tiếp diến, cùng với "when" và "while" và "always", đồng thời ôn tập từ vựng đã học. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

LANGUAGE FOCUS – UNIT 12: A VACATION ABROAD

1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night. (Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua.)

Giải:

 • a) Ba was taking a shower at eight o’clock last night. (Ba tối hôm qua đã tắm rửa vào lúc tám giờ.)
 • b) Hoa was eating (dinner) at eight o’clock last night. (Hoa đã ăn tối lúc tám giờ tối.)
 • c) Bao was reading a comic at eight o’clock last night. (Bảo đã đọc truyện tranh vào 8 giờ tối qua.)
 • d) Nga was writing a letter at eight o'clock last night. (Nga đã viết một bức thư vào tám giờ tối qua.)
 • e) Na was walking her dog at eight o’clock last night. (Na đã dẫn chó của cô đi dạo vào lúc tám giờ tối qua.)
 • f) Lan was talking to her grandmother at eight o’clock last night. (Lan đã nói chuyện với bà ngoại lúc 8 giờ tối hôm qua.)

2. Look at the pictures. Then match the half-sentcnces in column A to those in Column B. Write the full sentences in your exercise book. (Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.)

Giải:

 • a. The Le family was sleeping when the mailman came. (Gia đình ông Lê đang ngủ khi người đưa thư đến.)
 • b. While Hoa was eating, the telephone rang. (Trong khi Hoa đang ăn, điện thoại reo.)
 • c. When Nam won the race, the crowd was cheering. (Khi Nam thắng cuộc đua, đám đông đã cổ vũ.)
 • d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home. (Bà Thoa đang nấu ăn khi Tuấn về nhà.)
 • e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding. (Khi Lan đến trường, trống của trường đã kêu rồi.)
 • f. It was raining when the plane got to Ha Noi. (Trời mưa khi máy bay đi Hà Nội.)

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing. (Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những ngưòi trong tranh thường luôn làm gì.)

Giải:

 • a. Bao is always forgetting his homework. (Bảo luôn quên bài tập về nhà.)
 • b. Mrs. Nga is always losing her umbrella. (Bà Nga lúc nào cũng làm mất ô của bà ấy.) ,
 • c. Mr. and Mrs Thanh are always missing the bus. (Ông bà Thành lúc nào cũng nhỡ xe buýt.)
 • d. Nam is always watching TV. (Nam lúc nào cũng xem TV)
 • e. Na is always talking on the phone. (Na lúc nào cũng nói chuyện điện thoại.)
 • f. Liem is always going out. (Liêm lúc nào cũng ra ngoài.)

 • 3 lượt xem
Chủ đề liên quan