Writing Unit 7: Economic Reforms

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Economic Reforms (Cải cách kinh tế). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

The table below presents the achievements the Government and the people of Tango have gained in some branches of the economy after two decades of their economix reform. Read the information in the table and do the tasks that follow.

(Bảng dưới đây trình bày những thành tựu mà Chính phủ và nhân dân đảo Tango đã đạt được trong một số lĩnh vực kinh tế sau hai thập kỷ cải cách kinh tế. Hãy xem thông tin trong bảng sau rồi làm bài tập theo sau.)

Before 1980198019902000
Agriculture (nông nghiệp)-0.5%3.5%4.5%5.4%
Fishery (nghề cá)-0.4%3.2%4.0%5.0%
Forestry (lâm ngiệp)-0.2%2.7%3.5%4.5%
Industry (công nghiệp)-0.6%2.3%3.4%4.5%
Construction (xây dựng)-0.3%4.5%5.3%6.4%
Export (xuất khẩu)0%3.0%4.1%5.3%

Task 1. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

 • 1. What was the economic situation in Tango before 1980? (Tình hình kinh tế ở Tango trước năm 1980 như thế nào?)
  => The economic in Tango before 1980 is under-developed. (Kinh tế ở Tango trước năm 1980 thì kém phát triển.)
 • 2. What can you say about the economic situation in Tango from 1980 to 2000? (Bạn có thể nói gì về tình hình kinh tế ở Tango từ 1980 đến 2000?)
  => Since 1980, Tango have undergone substantial changes: branches of the economy increase steadily. (Từ năm 1980, Tango đã trải qua nhiều sự thay đổi đáng kể: các lĩnh vực kinh tế tăng nhanh chóng.)
 • 3. What do you think the Government and the people of Tango have done to achieve these results? (Bạn cho rằng Chính phủ và người dân Tango đã làm gì để đạt được những kết quả đó?)
  => They must have carried out economic reforms. (Chắc hẳn họ đã tiến hành cải cách kinh tế.)

Task 2. Based on the information given in the table, write a report of 150 words on the economic development of Tango. Your report should include details such as:

(i). the economic situation of Tango before 1980

(ii). the measures taken by the Government and the people of Tango to overcome the problems

(iii). the achievements (as presented in the table) they have made as a result of the reform

(Dựa vào thông tin đã cho trong bảng, viết một bản báo cáo 150 từ về sự phát triển kinh tế của Tango. Bản báo cáo của bạn nên bao gồm các chi tiết như:

(i) tình hình kinh tế của Tango trước năm 1980

(ii) các biện pháp mà Chính phủ và nhân dân Tango đã áp dụng để vượt qua khó khăn

(ii) những thành tựu (như được trình bày trong bảng) mà họ đã đạt được nhờ cải cách)

Gợi ý:

Before 1980, it is said the economy of Tango had been in ruins in most areas: Agriculture: -0.5%, Fishery: -0.4%, Forestry: -0.2%, Industry: -0.6%, Construction: -0.3% and especially people can see no activities of export in the country. In face of this under­developed situation, the Tango Government initiated an overall economic reform policies in the country. From the information from the table, we can say that since the economic reform, Tango country has undergone substantial changes, all branches of economy increased steadily.

 • In agriculture, they iniroduced new and advanced farming techniques, facilities and equipment as well as new seeds, fertilizers and pesticides.
 • In fishery, they improved the new advanced methods of fishing and aquaculture (nuôi trồng thủy sản). At the same time, they promoted the export of seafoods.
 • In forestry, the government encouraged people to plant more forests and woods and conserve them as well.
 • In industry, they shifted economic priority from heavy industry to economy of production and processing. And to speed this up and promote the export potentials, they opened trade relations with many other countries.
 • In export, they opened trade relations with all countries in the world and encouraged foreign and domestic private investment.

By using these measures, the Government and the people of Tango gained great achievements in many areas of their economy. And their economy has steadily incresased since then: Export: 5.3%, rose 2.3% against 1980; Industry: 4.5%, rose 2.2% against 1980; Construction: 6.4%, rose 1.9% against 1980... As can be seen in the table, construction developed best, before 1980, it was only -0,3%, but in 2000, it increased to 6,4%.

In short, we believe that thanks to the economic reform, the Government and people of will gain greater achievements and developed miraculously from a poor country to a developing country or a very rich country.

=> Trắc nghiệm tiếng anh 12 unit 7: Economic reforms (P2)


 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021