2. Hình 23.2 dưới đây cho thấy trình tự bình thường của các gen trong một NST.

  • 1 Đánh giá

2. Hình 23.2 dưới đây cho thấy trình tự bình thường của các gen trong một NST.

NST nào sau đây là kết quả của sự mất đoạn xảy ra trên NST này?

Bài làm:

Hình A là kết quả của sự mất đoạn def xảy ra ở NST hình 23.2

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021