2. Các phương pháp tạo ưu thế lai

  • 1 Đánh giá

2. Các phương pháp tạo ưu thế lai

a, ở cây trồng

Trong chọn giống cây trồng, người ta đã dùng những phương pháp gì để tạo ưu thế lai? Phương pháp nào được dùng phổ biến nhất, tại sao?

b, ở vật nuôi

Lai kinh tế là gì? Ở nước ta, lai kinh tế được thực hiện dưới hình thức nào? Cho ví dụ.

Bài làm:

a, Trong chọn giống cây trồng, người ta thường đùng phương pháp lai khác dòng và lai khác thứ để tạo ưu thế tài. Phương pháp lai khác dòng được sử dụng phổ biến hơn.

b,

  • Phép lai kinh tế là phép lai giữa cặp vật nuôi bố mẹ thuộc hai dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai F] làm sản phẩm, không dùng nó làm giông.
  • Ở nước ta hiện nay, phổ biên là dùng con cái thuộc giống trong nước giao phối với con đực cao sản thuộc giống nhập nội.
  • Ví dụ: Con cái là ỉ Móng cái X con đực thuộc giống lợn Đại Bạch.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021