4. Các nhiễm sắc thể, các gen và sự di truyền liên hệ với nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

4. Các nhiễm sắc thể, các gen và sự di truyền liên hệ với nhau như thế nào?

- Các gen nằm trong ADN, trong NST

=> tính trạng được di truyền do gen và NST được di truyền

- Trong các loài chồn hôi (50 NST), muỗi (6 NST), ngô (20 NST), tôm (90 NST), châu chấu (24 NST), tôi sẽ chọn muỗi là đối tượng nghiên cứu về NST vì:

+ chúng có số lượng ít nên dễ quan sát

+ thời gian thế hệ ngắn

+ sinh sản nhiều

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021