Giải câu 4 trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 31 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Sản phẩm nào sau đây không thu được trong quá trình trưng cất dầu mỏ?

A. Khí thiên nhiên

B. Xăng, dầu hỏa.

C. Dầu diezen, dầu mazut.

D. Nhựa đường.

Bài làm:

Đáp án: A

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021