Viết PTHH biểu diễn sự chuyển hóa sau. Viết PTHH của các phản ứng (nếu có) trong các trường hợp sau.

  • 2 Đánh giá

2. a, Viết PTHH biểu diễn sự chuyển hóa sau đây:

b, Viết PTHH của các phản ứng (nếu có) trong các trường hợp sau:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bài làm:

a,

1)

2)

3)

b,

1)

2)

3)

4)

5)

6)

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021