Nội dung của định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng là

  • 1 Đánh giá

3. Nội dung của định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng là

A. Năng lượng không tự sinh ra hoặc không tự mất đi mà có thể biến đổi từ vật này sang vật khác.

B. Năng lượng có thể tự sinh ra hoặc tự mất đi và có thể truyền từ vật này sang vật khác.

C. Năng lượng không tự sinh ra hoặc không tự mất đi mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

D. Năng lượng có tự sinh ra hoặc tự mất đi và có thể biến đổi từ dạng này sang dạng khác.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021