Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các kim loại: Zn, Al, Cu tác dụng với: O2; Cl2; dd H2SO4 loãng; dd FeSO4.

  • 1 Đánh giá

4. Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các kim loại: Zn, Al, Cu tác dụng với: O2; Cl2; dd H2SO4 loãng; dd FeSO4.

Bài làm:

a, O2

b, Cl2

c, Dung dịch H2SO4 loãng

d, Dung dịch FeSO4

  • 131 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021