5. Một tế bào có 8 NST ở kì trung gian. Có bao nhiêu NST và ở dạng nào được tìm thấy ở tế bào này nếu nó đang ở:

  • 1 Đánh giá

5. Một tế bào có 8 NST ở kì trung gian. Có bao nhiêu NST và ở dạng nào được tìm thấy ở tế bào này nếu nó đang ở:

- kì giữa của giảm phân I

- kì giữa của giảm phân II

- kết thúc giai đoạn phân chia tế bào chất của giảm phân II

- số giao tử được tạo thành từ các tế bào đó là bao nhiêu?

Bài làm:

- giữa I: 8 NST kép

- giữa II: 4 NST kép

- kết thúc GP I: 4 NST kép

- giao tử: 4 NST đơn

  • 48 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9