I. NST giới tính

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. NST giới tính

Hình 18.1 thể hiện bộ NST ở người.

Quan sát và trả lời câu hỏi:

- So sánh hình thái và số lượng các cặp NST ở nam và nữ

- Hãy cho biết các cặp NST nào tương đồng và cặp nào không tương đồng?

- Hãy xác định cặp NST nào có vai trò quyết định giới tính ở người?

- Hãy mô tả khái quát về cặp NST thường và cặp NST giới tính ở sinh vật.

- Hãy quan sát hình 18.2 và cho biết, NST X và Y khác nhau như thế nào?

- Quan sát hình 18.3 và cho biết, giới tính ở sinh vật được xác định theo các kiểu nào?

Bài làm:

- Hình 18.1:

+ về số lượng là giống nhau. Về hình thái: cặp số 1 đến cặp số 22 giống nhau ở nam và nữ; cặp số 23 khác nhau ở 2 giới.

+ các cặp NST ở nữ đều tương đồng. Ở nam, chỉ có cặp số 23 không tương đồng

=> Cặp NST số 23 quyết định giới tính ở người

+ NST thường tồn tại thành cặp tương đồng, giống nhau ở 2 giới.

+ NST giới tính có thể tương đồng hoặc không tương đồng, khác nhau ở 2 giới, có vai trò quyết định giới tính sinh vật

- Hình 18.2: NST X có kích thước lớ hơn NST Y

- Hình 18.3, một số kiểu xác định giới tính ở sinh vật:

+ Châu chấu: XX là con cái, XO là con đực

+ Ruồi: XX là con cái, XY là con đực

+ Gà: ZW là con cái, ZZ là con đực

  • 65 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021