2. Nếu tế bào mẹ có 2n NST, trong đó có n cặp NST tương đồng với n NST bắt nguồn từ bố và n NST bắt nguồn từ mẹ thì có bao nhiêu tổ hợp bộ NST đơn bội n gồm các NST khác nhau về nguồn bố mẹ?

  • 1 Đánh giá

2. Nếu tế bào mẹ có 2n NST, trong đó có n cặp NST tương đồng với n NST bắt nguồn từ bố và n NST bắt nguồn từ mẹ thì có bao nhiêu tổ hợp bộ NST đơn bội n gồm các NST khác nhau về nguồn bố mẹ?

Bài làm:

số tổ hợp bộ NST đơn bội là:

+ NSt có 2 lựa chọn

...

+ NST có 2 lựa chọn

=> n NST có: 2n tổ hợp

  • 85 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021