Trong các hệ thức liên hệ về đơn vị sau đây, hệ thức nào không đúng?

  • 1 Đánh giá

Câu 2. Trong các hệ thức liên hệ về đơn vị sau đây, hệ thức nào không đúng?

A. 1 kW.h = 360000 J B. 1 J = 1 V.A.s C. 1 J = 1 W.s D. 1 W = 1 J/s

Bài làm:

Đáp án: A

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021