1. Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào? Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa.

  • 1 Đánh giá

1. Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào? Cho ví dụ và viết sơ đồ minh họa.

Bài làm:

  • Phép lai phân tích là phép lai giữa cá thể mang tính trạng trội cần xác định kiểu gen với cá thể mang tính trạng lặn. Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp (hay thuần chủng). Nếu kết quả của phép lai là phân tính thì cá thể đó có kiểu gen dị hợp (hay không thuần chủng).
  • Sơ đồ lai:

P: AA x aa

G: A a

F1: Aa

P: Aa x aa

G: A,a a

F1: 1Aa: 1aa

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021