6. Một tế bào có 8 NST ở ki trung gian. Có bao nhiên NST và các NST này ở dạng nào trong tế bào này nếu tế bào đang ở:

  • 1 Đánh giá

6. Một tế bào có 8 NST ở ki trung gian. Có bao nhiên NST và các NST này ở dạng nào trong tế bào này nếu tế bào đang ở:

- kì đầu của nguyên phân?

- kì sau của nguyên phân?

- Kết thúc giai đoạn phân chia tế bào chất của nguyên phân?

Bài làm:

- ở kì đầu: có 8 NST kép bắt đầu co xoắn

- ở kì sau: có 16 NST đơn duỗi xoắn

- kết thúc phân chia tế bào chất là kết thúc nguyên phân: 8 NST đơn duỗi xoắn

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021