3. Trả lời các câu sau:

  • 2 Đánh giá

3. Trả lời các câu sau:

Câu 1: Ở chó, lông ngắn trội hoàn toàn so với lông dài. Viết sơ đồ lai minh họa.

P: lông ngắn thuần chủng x lông dài, kết quả ở F1 và F2 như thế nào?

Câu 2: Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc của thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: thân đỏ thẫm x thân đỏ thẫm --> F1: 75% thân đỏ thẫm : 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây, viết sơ đồ lai minh họa

a, P: AA x AA

b, P: AA x Aa

c, P: AA x aa

d, P: Aa x Aa

Bài làm:

Câu 1:

Quy ước gen: A: lông ngắn; a: lông dài

Sơ đồ lai:

P (t/c): AA x aa

G: A a

F1: Aa (100% lông ngắn)

F1 x F1: Aa x Aa

G: A,a A, a

F2: 1AA : 2Aa : 1aa

3 lông ngắn : 1 lông dài

Câu 2:

=> Đáp án D

Vì: P đều thân đỏ thẫm (A_) nhưng con lai xuất hiện thân xanh lục (aa) => Pcho giao tử a

=> P: Aa x Aa

(các bạn tự viết sơ đồ lai kiểm chứng giống sơ đồ lai câu 1).

  • 144 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9