Cho mạch điện gồm R1 nt (R2 // R3). Biết R1 = 6 ôm, R2 = 2R3 = 18 ôm và cường độ dòng điện chạy qua R1 bằng 2 A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này bằng:

  • 1 Đánh giá

Câu 8. Cho mạch điện gồm R1 nt (R2 // R3). Biết R1 = 6 , R2 = 2R3 = 18 và cường độ dòng điện chạy qua R1 bằng 2 A. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này bằng:

A. 48 W. B. 24 W. C. 72 W. D. 96 W.

Bài làm:

Đáp án: A

R3 = 9

Có: R2 // R3

Có R1 nt R23

Vì R1 nt R23 I = I1 = 2 A

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021