6. Cho trình tự đoạn gen (ADN) như sau:

  • 2 Đánh giá

6. Cho trình tự đoạn gen (ADN) như sau:

mạch 1: ATG XGA AXX GAA XGT AGT TXX

mạch 2: TAX GXT TGG XTT GXA TXA AGG

a, Hãy viết trình tự Nu của ARN được tổng hợp từ mạch 2 của gen trên.

b, Hãy viết trình tự chuỗi axit amin được tổng hợp từ mARN đó.

Bài làm:

a, mARN : AUG XGA AXX GAA XGU AGU UGG

b, protein: Met - Arg - Thr - Glu - Arg - Ser- Trp

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9