3. Hoàn thành bảng 24.1.

  • 1 Đánh giá

3. Hoàn thành bảng 24.1.

Bảng 24.1. So sánh cơ thể lưỡng bội (2n) với cơ thể đa bội (3n,4n, ...)

Cơ thể lưỡng bội 2n

Cơ thể đa bội (3n,4n,..)

Tế bào có bộ NST lưỡng bội, kích thước tế bào bình thường. Các cơ quan sinh sản, cơ quan sinh dưỡng có kích thước bình thường.

Cặp gen tương ứng gồm 2 alen có nguồn gốc khác nhau.

Thời gian sinh trưởng, phát triển bình thường.

Bài làm:

Cơ thể lưỡng bội 2n

Cơ thể đa bội (3n,4n,..)

Tế bào có bộ NST lưỡng bội, kích thước tế bào bình thường. Các cơ quan sinh sản, cơ quan sinh dưỡng có kích thước bình thường.

tế bào có bộ NST đa bội, kích thước tế bào lớn.Các cơ quan sinh dưỡng, cơ quan sinh sản có kích thước lớn hơn.

Cặp gen tương ứng gồm 2 alen có nguồn gốc khác nhau.

Gen và NST tồn tại thành nhiều chiếc (3,4,...). Có thể có 2 hay nhiều gen cùng nguồn gốc

Thời gian sinh trưởng, phát triển bình thường.

thời gian sinh trưởng, phát triển nhanh.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021