4. Khi lai 2 cây lưỡng bội có kiểu gen AA và aa, người ta thu được một số cây lai tam bội có kiểu gen AAa. Hãy giải thích cơ chế hình thành và nêu đặc điểm của các cây tam bội.

  • 1 Đánh giá

4. Khi lai 2 cây lưỡng bội có kiểu gen AA và aa, người ta thu được một số cây lai tam bội có kiểu gen AAa. Hãy giải thích cơ chế hình thành và nêu đặc điểm của các cây tam bội.

Bài làm:

- Cơ chế: do rối loạn quá trình giảm phân ở cơ thể AA tạo giao tử mang AA.Cơ thể aa giảm phân bình thường tạo giao tử a. Hai giao tử này thụ phấn với nhau tạo hợp tử AAa, từ đó phát triển thành cây lai AAa.

- Cây tam bội có kích thước lớn, sinh trưởng và phát triển nhanh nhưng không có khả năng sinh sản do không giảm phân tạo giao tử được.

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021