2. Đặc điểm chung giữa ADN và ARN là

  • 1 Đánh giá

2. Đặc điểm chung giữa ADN và ARN là

A. cấu trúc xoắn kép.

B. chuỗi liên kết giữa đường 5C và gốc photphat.

C. đường ribozo.

D. bazo nito loại timin.

Bài làm:

=> đáp án B.

  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021