Đặc điểm di truyền của các gen nằm trên NST giới tính khác biệt với các gen nằm trên NST thường như thế nào?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Di truyền liên kết với giới tính

Đặc điểm di truyền của các gen nằm trên NST giới tính khác biệt với các gen nằm trên NST thường như thế nào?

Bài làm:

- các gen nằm trên NST giới tính có thể tồn tại thành từng cặp ở giới đồng giao tử (XX) hoặc không tồn tại thành từng cặp (XY)

=> phân bố không đều ở 2 giới

=> phép lai thuận nghịch với gen trên NST giới tính sẽ cho kết quả khác nhau

- các gen trên NST thường luôn tồn tại thành từng cặp

=> phân bố đều ở 2 giới

=> phép lai thuận nghịch giống nhau

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021