Tiến hành các thí nghiệm ghi kết quả vào bảng

  • 1 Đánh giá

III. Dãy hoạt động hóa học của kim loại

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại được xây dựng như thế nào ?

Tiến hành các thí nghiệm và ghi kết quả vào bảng

Bài làm:

*Thí nghiệm 1:

Ống nghiệm 1: kẽm tan ra, dd CuSO4 nhạt màu, có kết tủa màu đỏ

Ống nghiệm 2: không hiện tương bởi vì Cu không tác dụng với ZnSO4

*Thí nghiệm 2:

Ống nghiệm 1: Cu tan ra, xuất hiện kết tủa trắng

Ống nghiệm 2: không hiện tượng vì Ag không tác dụng với CuSO4

*Thí nghiệm 3:

Ống nghiệm 1: Zn tan ra, có khí xuất hiện

Ống nghiệm 2: không hiện tượng vì Cu không tác dụng với HCl

*Thí nghiệm 4:

Ống nghiệm 1:Mẩu Na tan, có khí thoát ra, cốc chuyển sang màu hồng

NaOH làm Phenolphtalein chuyển sang màu hồng

Ống nghiệm 2: không hiện tượng

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021