Có năm vôn kế có giới hạn đo như sau: 2V, 10V, 5V, 15V, 3V. Cho biết vôn kế nào được sử dụng để đo hiệu điện thế của nguồn điện tương ứng nào trong bảng 7.2?

  • 1 Đánh giá

6. Có năm vôn kế có giới hạn đo như sau:

a, 2 V b, 10 V c, 5 V d, 15 V e, 3 V

Cho biết vôn kế nào được sử dụng để đo hiệu điện thế của nguồn điện tương ứng nào trong bảng 7.2?

Bài làm:

a, 2V: pin AA

b, 10V: Pin PP3, Pin AA, Pin CR123A, Pin CR2025

c, 5V: Pin AA, Pin CR123A, Pin CR2025

d, 15V: Acquy, Pin PP3, Pin AA, Pin CR123A, Pin CR2025

e, 3V: Pin AA, Pin CR123A, Pin CR2025

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021