3. Bộ NST của ngựa là 2n = 64. Tính số NST có mặt ở các loại tế bào sau đây của ngựa:

  • 1 Đánh giá

3. Bộ NST của ngựa là 2n = 64. Tính số NST có mặt ở các loại tế bào sau đây của ngựa:

a, tinh nguyên bào

b, thể cực thứ nhất

c, noãn bào bậc I

d, tinh bào bậc II

Bài làm:

a, 2n = 64 NST đơn

b, n = 32 NST kép

c, 2n = 64 NST kép

d, n = 32 NST kép

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021