Phân biệt đột biến gen với đột biến cấu trúc NST, cho ví dụ minh họa.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Phân biệt đột biến gen với đột biến cấu trúc NST, cho ví dụ minh họa.

Bài làm:

Đột biến genĐột biến cấu trúc NST

- là những biến đổi liên quan đến 1 hoặc 1 vài cặp Nu trên ADN

- ảnh hưởng đến hoạt động của 1 gen => ảnh hưởng đến 1 protein, 1 tính trạng

- là những biến đổi liên quan đến 1 hoặc 1 vài đoạn gen trên NST

- ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 vài gen => ảnh hưởng đến 1 hoặc 1 vài protein, tính trạng

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021