Hai điện trở R1 = 50 ôm, R2 = 100 ôm được mắc nối tiếp vào hai đầu một đoạn mạch, cường độ dòng điện qua mạch là 0,16 A. Tính hiệu điện thế qua hai đầu mỗi điện trở, và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

  • 1 Đánh giá

2. Hai điện trở R1 = 50 , R2 = 100 được mắc nối tiếp vào hai đầu một đoạn mạch, cường độ dòng điện qua mạch là 0,16 A. Tính hiệu điện thế qua hai đầu mỗi điện trở, và hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch.

Bài làm:

Có R1 nt R2 nên I = I1 = I2 = 0,16A

U1 = I1 . R1 = 0,16 . 50 = 8 V

U2 = I2 . R2 = 0,16 . 100 = 16 V

R1 nt R2 U = U1 + U2 = 8 + 16 = 24 V

  • 172 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9