Ngâm một lá kẽm trong 40 gam dung dịch CuSO4 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dd CuSO4 và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

  • 1 Đánh giá

6. Ngâm một lá kẽm trong 40 gam dung dịch CuSO4 10% cho đến khi kẽm không tan được nữa. Tính khối lượng kẽm đã phản ứng với dd CuSO4 và nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng.

Bài làm:

%= 0,025 (mol)

0,025 0,025 0,025

Khối lượng Zn đã phản ứng là:

mZn = 0,025 . 65 = 1,625 (g)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng là:

Nồng độ phần trăm của dung dịch sau phản ứng là:

C% ZnSO4 = %

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021