Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 96% sắt. Biết hiệu suất của quá trình là 80%

  • 1 Đánh giá

6. Tính khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe2O3 cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 96% sắt. Biết hiệu suất của quá trình là 80%

Bài làm:

Có 1 tấn gang chứa 960 kg sắt

Coi 960 kg sắt là 960 g sắt.

nFe = 960 : 56 = 17,14 mol

PTHH:

8,57 17,14

$m_ {Fe_{2}O_{3}}$lí thuyết = 8,57 . 160 = 1371,2 (g)

Mà hiệu suất quá trình sản xuất là 80% $m_ {Fe_{2}O_{3}}$thực tế = 1371,2 : 80% = 1714 (g)

mquặng = 1714 : 60% = 2856,67 (g)

Vậy để sản xuất được 1 tấn gang chứa 96% sắt ta cần 2,85667 tấn quặng hemantit chứa 60% Fe2O3

Cách 2:

PTHH:

tỉ lệ 160 2.56

P/ư m 960 (kg)

$m_ {Fe_{2}O_{3}}$lí thuyết = = 1371(kg)

tương tự..

  • 82 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9