Phát biểu nào sau đây là sai?

  • 1 Đánh giá

5. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

B. Điện trở của dây dẫn tỉ lệ nghịch với tiết diện của dây dẫn.

C. Điện trở của dây dẫn không phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

D. Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào vật liệu làm dây dẫn.

Bài làm:

Đáp án: C

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021