Giải câu 12 trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Thủy phân 1 kg sắn (chứa 20% tinh bột), hiệu suất 85% thu được m gam glucozo. Giá trị của m là

A. 261,43

B. 201,8

C. 188,89

D. 192,5

Bài làm:

Khối lượng tinh bột là:

PTHH:

Theo PTHH, khối lượng glucozo thu được là: (g)

Đáp án: C

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021