Điền từ thích hợp vào chỗ trống ở đoạn văn sau:

  • 1 Đánh giá

b, Khái niệm điện trở

Điền từ thích hợp vào chỗ trống ở đoạn văn sau:

Thương số có giá trị ................. đối với .....................dây dẫn. Đối với mỗi dây dẫn khác nhau thì R có giá trị ..................

Cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, dây nào cho dòng điện I đi qua có giá trị .................. thì R có giá trị .................. Vậy giá trị R đặc trưng cho sự cản trở dòng điện lớn hay nhỏ của dây dẫn và được gọi là điện trở.

Bài làm:

Thương số có giá trị giống nhau đối với từng dây dẫn. Đối với mỗi dây dẫn khác nhau thì R có giá trị khác nhau.

Cùng một hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn, dây nào cho dòng điện I đi qua có giá trị lớn hơn thì R có giá trị nhỏ hơn. Vậy giá trị R đặc trưng cho sự cản trở dòng điện lớn hay nhỏ của dây dẫn và được gọi là điện trở.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021