Kim loại Al có tác dụng được với dung dịch CuSO4 không ? Vì sao ? Kim loại Ag có tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng không ? Vì sao ?

  • 1 Đánh giá

2. Dãy hoạt động hóa học của kim loại có ý nghĩa như thế nào ?

Đọc thong tin và trả lười câu hỏi (SGK KHTN 9 tập 1 trang 7)

1. Kim loại Al có tác dụng được với dung dịch CuSO4 không ? Vì sao ?

2. Kim loại Ag có tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng không ? Vì sao ?

Bài làm:

1. Kim loại Al có tác dụng được với dung dịch CuSO4. Bởi vì Al đứng trước Cu trong dãy hoạt động hóa học nên Al hoạt động hóa học mạnh hơn Cu nên đẩy Cu ra khỏi muối.

2. Kim loại Ag không tác dụng với H2SO4 loãng. Vì Ag đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học, nên Ag hoạt động hóa học kém H. Vì thế Ag không tác dụng với H2SO4.

  • 113 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021