Một tế bào lưỡng bội có 2n NST nguyên phân liên tiếp k lần. Hãy lập công thức tính:

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

Một tế bào lưỡng bội có 2n NST nguyên phân liên tiếp k lần. Hãy lập công thức tính:

1. Số tế bào con được sinh ra

2. số NST đơn môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân đó.

Bài làm:

- Số tế bào con tạo thành sau k lần NP liên tiếp là: 2k

- Số NST môi trường cung cấp cho quá trình trên: (2k -1).2n

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021