2. Hiện tượng thoái hóa do giao phối gần ở động vật

  • 1 Đánh giá

2. Hiện tượng thoái hóa do giao phối gần ở động vật

- Ở động vật có hiện tượng thoái hóa giống không? Vì sao?

- Trả lời câu hỏi:

+ Hãy giải thích nguyên nhân của hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn bắt buộc ở thực vật và giao phối gần ở động vật.

+ Tại sao một số loài thực vật thụ phấn nghiêm ngặt hay động vật thường xuyên giao phối gần không bị thoái hóa?

Bài làm:

- Ở động vật cũng có hiện tượng thoái hóa giống khi giao phối gần tương tự như thực vật

- Cơ chế của hiện tượng thoái hóa:

+ khi cơ thể mang KG di hợp Aa tự thụ phấn hay giao phối gần qua nhiều thế hệ thì tỉ lệ đồng hợp tăng

+ thường các gen lặn là gen quy định các tính trạng xấu

=> tăng biểu hiện tính trạng xấu => gây thoái hóa

- Một số loài nếu giống ban đầu thuần chủng (mang KG đồng hợp) thì tự thụ phấn hay giao phối gần sẽ không thay đổi KG ở các thế hệ sau

=> không gây hiện tượng thoái hóa

  • 109 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021