Giải câu 17 trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 71 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Cho các chất: Rượu etylic, axit axetic, glucozo, saccarozo, tinh bột, xenlulozo. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Những chất tan nhiều trong nước và tác dụng với Na là rượu etylic, axit axetic

B. Các chất bị thủy phân trong những điều kiện nhất định là saccarozo, tinh bột, xenlulozo

C. Những chất tan nhiều trong nước và tác dụng được với NaOH là rượu etylic, axit axetic

D. Những chất tan được trong nước là rượu etylic, axit axetic, glucozo và saccarozo

Bài làm:

Đáp án: C

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021