Ngâm một lá sắt có khối lượng 5 gam trong 50 ml dung dịch CuSO4 15%( khối lượng riêng d= 1,12 g/ml) Sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô, thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,16 gam so với ban đầu. Tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng

  • 1 Đánh giá

7. Ngâm một lá sắt có khối lượng 5 gam trong 50 ml dung dịch CuSO4 15%( khối lượng riêng d= 1,12 g/ml). Sau một thời gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ, làm khô, thấy khối lượng lá sắt tăng thêm 0,16 gam so với ban đầu. Viết PTHH xảy ra và tính nồng độ phần trăm các chất sau phản ứng.

Bài làm:

Gọi số mol phản ứng là x

x x

Vì khối lượng sắt tăng 0,16g: x ( 64 - 56 ) = 0,16 x = 0,02 (mol)

0,02 0,02 0,02 0,02

sau phản ứng có các chất tan là FeSO4 : 0,02 mol ; CuSO4 dư : 0,0525 - 0,02 = 0,0325 (mol)

mdd sau p/ư = mdd trước + mFe p/ư - mCu = 56 + 0,02 . (56 - 64) = 55,84 (g)

C%%= 5,44%

C%%= 9,31%

  • 125 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021