2. Dự đoán kết quả lai đồng thời hai cặp tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt.

  • 1 Đánh giá

2. Dự đoán kết quả lai đồng thời hai cặp tính trạng màu sắc hạt và hình dạng hạt.

P (t/c): hạt vàng, trơn x hạt xanh, nhăn

F1: ?

Cho F1 tự thụ phấn được F2?

Kết quả có khác không nếu P(t/c): hạt vàng, nhăn x hạt xanh, trơn?

Bài làm:

F1: 100% hạt vàng, trơn

F2: (3 vàng : 1 xanh) (3 trơn : 1 nhăn) = 9 : 3 : 3 :1

- Kết quả không thây đổi khi P(t/c): hạt vàng, nhăn x hạt xanh, trơn

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021