Điện trở của dây dẫn kim loại phụ thuộc vào các yếu tố nào? Viết công thức mô tả mối liên hệ đó. Điện trở suất là gì? Nêu ý nghĩa và đơn vị của điện trở suất.

  • 1 Đánh giá

4. Điện trở của dây dẫn kim loại phụ thuộc vào các yếu tố nào? Viết công thức mô tả mối liên hệ đó. Điện trở suất là gì? Nêu ý nghĩa và đơn vị của điện trở suất.

Bài làm:

Điện trở của dây dẫn kim loại phụ thuộc vào:

  • Chiều dài dây dẫn
  • Tiết diện của dây dẫn
  • Vật liệu làm dây dẫn

Công thức:

Điện trở suất là đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng điện của mỗi chất. Chất có điện trở suất thấp sẽ dễ dàng cho dòng điện truyền qua và chất có điện trở suất lớn sẽ có tính cản trở dòng điện lớn.

Đơn vị

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021