Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn mạch mắc song song.

  • 1 Đánh giá

3. Nêu công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp, đoạn mạch mắc song song.

Bài làm:

Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc nối tiếp: R = R1 + R2 + ..... + Rn

Điện trở tương đương của đoạn mạch mắc song song:

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021