1. Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n +1) và (2n - 1).

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Cơ chế nào dẫn đến sự hình thành thể dị bội có số lượng NST của bộ NST là (2n +1) và (2n - 1).

Bài làm:

- Trong quá trình nguyên phân, do các tác nhân đột biến làm cho 1 NST kép không tách thành 2 NST mà phân li hoàn toàn về 1 cực của tế bào.

=> tạo ra 2 tế bào con: 1 tế bào mang 2n +1 NST và 1 tế bào mang 2n - 1 NST

- Trong quá trình giảm phân:

+ Rối loạn GP I: 1 cặp NST nào đó không phân li đồng đều cho các tế bào con => 2 tế bào con: 1 tế bào mang n +1 và 1 tế bào mang n - 1 NST

+ Rối loạn GP II: 1 NST kép không tách thành 2 NST mà phân li hoàn toàn về 1 cực của tế bào.

=> tạo ra 2 tế bào con: 1 tế bào mang n +1 và 1 tế bào mang n - 1 NST

=> các tế bào con này thụ tinh với giao tử bình thường (n NST) sẽ tạo ra 2 tế bào mang 2n + 1 và 2n - 1

  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9