Đối chiếu với thí nghiệm ở trên, trường hợp vật liệu có điện trở suất lớn hơn thì điện trở lớn hơn hay nhỏ hơn?

  • 1 Đánh giá

IV. Điện trở suất - công thức điện trở

1. Điện trở suất

Đối chiếu với thí nghiệm ở trên, trường hợp vật liệu có điện trở suất lớn hơn thì điện trở lớn hơn hay nhỏ hơn?

Bài làm:

Trường hợp vật liệu có điện trở suất lớn hơn thì điện trở lớn hơn.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021