Câu 3: Cho F1 giao phấn với 3 cây khác nhau thu được kết quả như sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Cho F1 giao phấn với 3 cây khác nhau thu được kết quả như sau:

- Với cây 1 thu được 6,25 cây thấp, quả vàng.

- Với cây 2 thu được 75% cây cao, quả đỏ và 25% cây cao, quả vàng

- Với cây 3 thu được 75% cây cao, quả đỏ và 25% cây thấp, quả đỏ.

Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và các gen nằm trên các NST thường khác nhau. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai cho mỗi trường hợp.

Bài làm:

- Với cây 1: cây thân thấp, quả vàng = 1/16= 1/4 thân thấp x 1/4 quả vàng

=> F1: AaBb x AaBb (cây 1)

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab, aB, ab

F2: Khung Pennet giống lai 2 cặp tính trạng của Menđen

cao, đỏ

cao, vàng

thấp, đỏ

thấp, vàng

Tỉ lệ của mỗi KG ở F2

1AABB : 2AABb : 2 AaBB : 4 AaBb

1AAbb : 2 Aabb

1aaBB : 2 aaBb

1 aabb

Tỉ lệ của mỗi KH ở F2

9/16

3/16

3/16

1/16

- Với cây 2:

F2 có 100% cây cao => F1: Aa x (cây 2) AA

đỏ/ vàng = 3:1 => F1: Bb x (cây 2) Bb

+ Sơ đồ lai:

F1: AaBb x AABb

G: AB, Ab, aB, ab AB, Ab

F2: Khung pennet

ABAbaBab
ABAABBAABbAaBBAaBb
AbAABbAAbbAaBbAabb

=> 3 cao, đỏ : 1 cao, vàng

- Với cây 3:

F2 có: cao/ thấp = 3/1 và 100% đỏ

=> F1: AaBb x (cây 3) AaBB

tương tự như trường hợp 2, các em tự viết sơ đồ lai.

  • 172 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021