Câu 6: Phương pháp nghiên cứu của Menđen được gọi là

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Phương pháp nghiên cứu của Menđen được gọi là

A. phương pháp lai phân tích.

B. phương pháp phân tích cac thế hệ lai.

C. phương pháp tạp giao các cây đậu Hà Lan.

D. phương pháp tự thụ phấn.

Bài làm:

=> đáp án B

  • 134 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021