Ảnh hiện trên phim của máy ảnh là

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Ảnh hiện trên phim của máy ảnh là

A. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật

B. ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật

C. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật

D. ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật

Bài làm:

Đáp án: C

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021