Giải câu 1 trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

  • 1 Đánh giá

Tự kiểm tra

Câu 1: Trang 113 khoa học tự nhiên VNEN 9 tập 2

Muốn biết tại một điểm A trong không gian có từ trường hay không ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam châm, nếu thấy có tác dụng lên $....$ thì ở A có từ trường.

Bài làm:

Muốn biết tại một điểm A trong không gian có từ trường hay không ta làm như sau: Đặt tại A một kim nam châm, nếu thấy có lực từ tác dụng lên kim nam châm thì ở A có từ trường.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021