Từ một tấn quặng hematit chứa 58% Fe2O3 có thể sản xuất được bao nhiêu tấn gang chứa 95,5% sắt. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%.

  • 1 Đánh giá

7. Từ một tấn quặng hematit chứa 58% Fe2O3 có thể sản xuất được bao nhiêu tấn gang chứa 95,5% sắt. Biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%.

Bài làm:

Có 1 tấn quặng chứa 580kg Fe2O3

Tỉ lệ (Kg) 160 2.56

Lí thuyết 580 x

Theo lí thuyết từ 1 tấn quặng hematit có thể sản suất được mFe lí thuyết = = 406 (kg)

Mà hiệu suất của quá trình sản xuất là 85%: mFe thực tế = 406 . 85% = 345,1 (Kg)

mgang = 345,1 : 95,5% = 361,36 (kg)

  • 170 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9