Từ thông tin có trong hình 15.3, hãy mô tả các mức độ xoắn và cho biết thành phần hóa học của NST là gì?

  • 1 Đánh giá

2. Cấu trúc NST

- Từ thông tin có trong hình 15.3, hãy mô tả các mức độ xoắn và cho biết thành phần hóa học của NST là gì?

- Quan sát hình 15.4 và cho biết, sự khác nhau giữa NST đơn và NST kép là gì?

Bài làm:

- NST gồm 1 phân tử ADN và các protein histon

- sự khác nhau giữa NST đơn và kép:

+ NST đơn: gồm 1 ADN xoắn quanh các protein histon, có 1 tâm động

+ NST kép gồm 2 ADN xoắn quanh các protein histon, có 1 tâm động

  • 102 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9